In Progress

ID论文会议/期刊状态
5wangjianzong,wangjianzong,lipengcheng,shihaoxiang,liangziqi,dengyimin,ouyangshengijcnn投稿7篇拒稿
15siyazhongIEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefsicassp拒稿
15qizipengicassp拒稿待改投
15liangziqi,shihaoxianginterspeech待改投
15siyazhong拒稿待投
15sunyifu拒稿待投
15lipengchengijcai在投
15luokaiyiTASE待投